Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gericht Erster Instanz Eupen (Belgien) den 14. januar 2021 – IO mod Wallonische Region

(Sag C-23/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Gericht Erster Instanz Eupen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: IO

Sagsøgt: Wallonische Region

Præjudicielle spørgsmål

Strider en national lovgivning som den, der anvendes af Wallonische Region, og hvorefter anvendelsen af en udenlandsk firmabil, som stilles til rådighed for en administrerende direktør (eller en selvstændig erhvervsdrivende) med bopæl i Belgien af en virksomhed (med eller uden status som juridisk person), der har hjemsted i en anden EU-medlemsstat end Belgien, uden at der på ny opstår anmeldelsespligt, gøres afhængig af, at denne administrerende direktør (eller denne selvstændige erhvervsdrivende) i køretøjet medbringer en attest fra virksomheden (med eller uden status som juridisk person) eller et ansættelsesbevis (dvs. en attest som omhandlet i artikel 3, § 2, nr. 2, i kongelig bekendtgørelse af 20.7.2001), mod de relevante europæiske retsregler og navnlig artikel 49 (etableringsfrihed) og 56 (fri udveksling af tjenesteydelser) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)?

Er det foreneligt med de relevante europæiske retsregler og navnlig med artikel 49 TEUF (etableringsfrihed) og 56 TEUF (fri udveksling af tjenesteydelser) at gøre anvendelsen af en i udlandet indregistreret firmabil, som stilles til rådighed for en i Belgien bosiddende partner og administrerende direktør, betinget af, at denne modtager en løn eller en indkomst fra virksomheden?

Er en national lovgivning, således som den her er beskrevet og gennemført af Wallonische Region, begrundet i hensynet til den offentlige sikkerhed eller andre beskyttelsesforanstaltninger, og er det nødvendigt at overholde den nationale lovgivning, som fortolkes således, at den, uden at der kan fraviges herfra, kræver, at der medbringes såvel et ansættelsesbevis som en attest for tilrådighedsstillelsen af køretøjet, for at nå det tilstræbte mål, eller ville målet også kunne være nået på anden vis og med mindre strenge og formalistiske midler?

____________