USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

30. dubna 2014

Věc F‑88/13

Desislava Kolarova

v.

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Výkonné agentury pro výzkum – Námitky a překážky v průběhu řízení – Námitka nepřípustnosti – Pravomoci svěřené orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy – Pověření ‚Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků‘ (PMO) – Žaloba směřující proti rozhodnutím PMO – Žaloba směřující proti delegujícímu orgánu – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná podle článku 270 SFEU D. Kolarovou, směřující ke zrušení rozhodnutí vedoucího odboru „Odměny a správa individuálních peněžních nároků“ Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (dále jen „PMO 1“), kterým se zamítá její žádost o příspěvek pro její matku jakožto osobu považovanou za vyživované dítě podle čl. 2 odst. 4 přílohy VII služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“), jakož i k náhradě nemajetkové újmy vyplývající z některých výtek, které PMO 1vůči ní učinil při vyřizování její žádosti.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Desislava Kolarova ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Výkonnou agenturou pro výzkum.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Postavení žalované strany – Výkonná agentura pro výzkum – Přenesení pravomocí svěřených orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy – Žaloba směřující proti delegujícímu orgánu – Nepřípustnost

(Služební řád, článek 91a)

Pokud jde o práva, k jejichž přiznání přenesla Výkonná agentura pro výzkum výkon pravomocí svěřených orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy na „Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků“ (PMO), použitelná právní úprava a zejména článek 91a služebního řádu určují jakožto žalovanou stranu v případě žaloby podané proti rozhodnutí uvedeného Úřadu Komisi.

Žaloba, kterou zaměstnanec Výkonné agentury pro výzkum zpochybňuje rozhodnutí PMO, je v případě, že směřuje proti uvedené agentuře, nepřípustná.

(viz body 17 a 18)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 12. prosince 2013, Hall v. Komise a CEPOL, F‑22/12, bod 25