Tožba, vložena 17. decembra 2020 – Evropska komisija/Portugalska republika

(Zadeva C-687/20)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz, agenta)

Tožena stranka: Portugalska republika

Predlogi

Ugotovi naj se, da Portugalska republika s tem, da ni izdelala kart hrupa glede petih glavnih cest, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi določb člena 7(2), prvi pododstavek, Direktive 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa1 ;

ugotovi naj se, da Portugalska republika s tem, da ni pripravila akcijskih načrtov za aglomeraciji Amadora in Porto, akcijskih načrtov za 236 glavnih cest in akcijskih načrtov za 55 glavnih železniških prog, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi določb člena 8(2) navedene direktive;

ugotovi naj se, da Portugalska republika s tem, da Komisiji ni poslala informacij iz strateških kart hrupa glede petih glavnih cest, in s tem, da Komisiji ni poslala povzetkov akcijskih načrtov za aglomeraciji Porto in Amadora ter za 236 glavnih cest in 55 glavnih železniških prog, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi določb člena 10(2) v povezavi s Prilogo VI k navedeni direktivi.

Portugalski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Portugalski organi bi morali v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa za namene tega postopka:

1) Na prvem mestu, na podlagi člena 7(2), drugi pododstavek, Direktive 2002/49 Komisijo do 31. decembra 2008 obvestiti o vseh aglomeracijah ter vseh glavnih cestah in glavnih železniških progah na njihovem ozemlju.

2) Na drugem mestu, na podlagi člena 7(2), prvi pododstavek, Direktive 2002/49 do 30. junija 2012 izdelati strateške karte hrupa za vse aglomeracije ter vse glavne ceste in glavne železniške proge, ki odražajo stanje v referenčnem letu 2011. Portugalski organi bi morali poleg tega Komisiji do 30. decembra 2012 poslati informacije o strateških kartah hrupa v skladu s členom 10(2) Direktive 2002/49 v povezavi s Prilogo VI k tej direktivi.

3) Na tretjem mestu, portugalski organi bi morali v skladu s členom 8(2) Direktive 2002/49 do 18. julija 2013 pripraviti tudi akcijske načrte za vse aglomeracije ter za vse glavne ceste in glavne železniške proge na njihovem ozemlju. Portugalski organi bi morali poleg tega Komisiji do 18. januarja 2014 poslati povzetke teh akcijskih načrtov v skladu s členom 10(2) Direktive 2002/49 v povezavi s Prilogo VI k tej direktivi.

Poudariti je treba, da zgoraj navedene obveznosti portugalskih organov tvorijo tri zaporedne faze, določene v direktivi, pri čemer druga in tretja faza temeljita na fazi, ki je pred njima.

____________

1 UL 2002, L 189, str. 12.