Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Bamberg (Nemčija) 11. junija 2021 – Kazenski postopek zoper MR

(Zadeva C-365/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Bamberg

Stranka v postopku v glavni stvari

MR

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je člen 55 Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma (KISS)1 glede tega, da dopušča izjemo od prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari, v skladu s katero lahko pogodbenica pri ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi te konvencije izjavi, da je člen 54 KISS ne zavezuje, če dejanja, na katera se nanaša tuja sodba, predstavljajo kaznivo dejanje proti državni varnosti ali drugim enako temeljnim interesom te pogodbenice, skladen s členom 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in še velja?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali člena 54 in 55 KISS ter člena 50 in 52 Listine nasprotujejo razlagi izjave (Bundesgesetzblatt 1994, II, str. 631), ki jo je Zvezna republika Nemčija podala pri ratifikaciji KISS glede člena 129 StGB (kazenski zakonik), ki jo zagovarjajo nemška sodišča, da ta izjava zajema tudi hudodelske združbe, kot je obravnavana, ki se ukvarjajo izključno s kaznivimi dejanji zoper premoženje in poleg tega ne uresničujejo nobenih političnih, ideoloških, verskih ali filozofskih ciljev in tudi ne želijo z nepoštenimi sredstvi vplivati na politiko, medije, javno upravo, pravosodje ali gospodarstvo?

____________

1 Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 2, str. 9).