Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obersten Gerichtshof (Østrig) den 15. november 2021 – YV mod Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(Sag C-685/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: YV

Sagsøgt: Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Skal en virksomhed, som ganske vist ikke er et forsikringsselskab, men som på grundlag af en undtagelse fra den lovpligtige forsikring som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2009/103/EF 1 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (kodificeret udgave) og i henhold til den lovgivning, som finder anvendelse, hæfter for virksomhedens motorkøretøjer som »kvasi-forsikringsgiver«, ligesom en forsikringsgiver hæfter i henhold til de erstatningsretlige regler, ligeledes betragtes som en forsikringsgiver som omhandlet i artikel 11, stk. 1, og artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1215/2012 2 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning)?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1).

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16.9.2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT 2009, L 263, s. 11).