Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. oktoobri 2006. aasta otsus (Audiencia Provincial de Madrid'i (Hispaania) eelotsusetaotlus) - Elisa María Mostaza Claro versus Centro Móvil Milenium SL

(Kohtuasi C-168/05)1

(Direktiiv 93/13/EMÜ - Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes - Vahekohtumenetluses ühe ebaõiglase lepingutingimuse vaidlustamata jätmine - Võimalus esitada see vastuväide vahekohtuotsuse suhtes algatatud kohtumenetluses)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Elisa María Mostaza Claro

Kostja: Centro Móvil Milenium SL

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Audiencia Provincial de Madrid - Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 92/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 228) artikli 6 lõike 1, artikli 7 lõike 1 ning lisa punkti 1 alapunkti q tõlgendamine - Piisavad ja tõhusad vahendid ebaõiglaste tingimuste kasutamise lõpetamiseks - Vahekohtukokkuleppe tühisus, millele tarbija vahekohtumenetluses ei viidanud

Resolutiivosa

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes tuleb tõlgendada nii, et siseriiklik kohus, kellele on esitatud tühistamishagi vahekohtuotsuse peale, peab hindama vahekohtukokkulepe tühisust ja tühistama vahekohtu otsuse, kui asjaomane kokkulepe sisaldab ebaõiglast lepingutingimust, isegi kui tarbija ei ole viidanud selle tühisusele vahekohtumenetluse käigus, vaid ainult tühistamishagi esitamisel.

____________

1 - ELT C 155, 25.6.2005.