Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 3. mai 2016. aasta määrus – Noël versus komisjon

(kohtuasi F-31/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Enne teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste ülekandmine – Ülekandmine liidu pensioniskeemi – Ametisse nimetava astutuse poolt tehtud algne staažilisa ettepanek, millega huvitatud isik on nõustunud – Ettepaneku tagasivõtmine – Uutel üldistel rakendussätetel põhinev uus staažilisa ettepanek – Vastuvõetamatuse vastuväide – Mõiste „huve kahjustav akt“ – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marc Noël (Bergen, Madalmaad) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise otsus, mille alus on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) ümberarvutusel põhinev ettepanek.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Marc Noëli kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 133, 5.5.2012, lk 31.