Talan väckt den 4 mars 2021 – Europaparlamentet mot Europeiska kommissionen

(Mål C-137/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att kommissionen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget genom att inte anta den delegerade akt som avses i artikel 7f i förordning 2018/18061 , och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en grund, nämligen åsidosättande av fördragen.

Enligt parlamentet är kommissionen skyldig att anta den delegerade akten enligt artikel 7f i förordning 2018/1806. Parlamentet anmodade kommissionen att anta den ifrågavarande akten genom resolution av den 22 oktober 2020. Eftersom kommissionen den 22 december 2020 ännu inte hade antagit den delegerade akten beslutade parlamentet att väcka fördragsbrottstalan enligt artikel 265 FEUF.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1806 av den 14 november 2018 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (EUT 2018, L 303, s. 39).