Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. marca 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-17/12)1

„Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta rozdielny od podpisu, ktorý sa nachádza na origináli žaloby zaslanej poštou – Omeškanie žaloby – Zjavná neprípustnosť“

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)Predmet veciNávrh na uloženie povinnosti Komisii nahradiť škodu, ktorá údajne vznikla žalobcovi z dôvodu neprimeranej dĺžky konania o uznanie závažnosti jeho chorobyVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.