Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 30 октомври 2020 година – наказателно производство срещу IR

(Дело C-569/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното производство

IR

Преюдициални въпроси

Чл. 8 ал.2 б.”б” вр съобр.36-39 от Директива 2016/3431 и чл. 4а ал.1 б.“б“ вр съобр. 7-10 от Рамково решение № 2009/299 следва ли да се тълкуват като обхващащи случая, при който подсъдимият е бил уведомен за повдигнатото против него обвинение, в неговия първоначален вариант и след това поради укриването си обективно не може да бъде уведомен за съдебния процес, като е защитаван от служебно определен адвокат, с когото не поддържа никаква връзка?

При отрицателен отговор: Съответна ли е на чл.9 вр чл.8 ал.4 изр.2 от Директива 2016/343 и на чл. 4а ал.3 вр ал.1 б.“г“ от Рамково решение 2009/299 национална правна уредба (чл.423 ал.1 и ал.5 НПК), съобразно която не се предвижда правна защита срещу задочно извършени следствени действия и срещу задочно осъждане, ако подсъдимият, след като е бил уведомен за първоначалния вариант на обвинението, се е укрил и поради това не е можел да бъде уведомен за датата и мястото на съдебното заседание и за последиците от неявяването си?

При отрицателен отговор: Нормата на чл.9 от Директива 2016/343 вр чл.47 от Хартата има ли директен ефект?

____________

1 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

OB 2016, L 65, стр. 1