Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 17. oktobra spriedums (Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Michael Schwarz/Stadt Bochum

(lieta C-291/12) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Biometriska pase – Pirkstu nospiedumi – Regula (EK) Nr. 2252/2004 – 1. panta 2. punkts – Derīgums – Juridiskais pamats – Pieņemšanas procedūra – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pants – Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību – Tiesības uz personas datu aizsardzību – Samērīgums

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Michael Schwarz

Atbildētāja: Stadt Bochum

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Padomes 2004. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (OV L 385, 1. lpp.), redakcijā, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 28. maija Regulu (EK) Nr. 444/2009 (OV L 142, 1. lpp., labotā redakcija OV L 188, 127. lpp.), 1. panta 2. punkta spēkā esamība attiecībā uz Pamattiesību hartas 8. pantu, kā arī uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantu – Personas tiesības saņemt pasi, nenoņemot tās pirkstu nospiedumus

Rezolutīvā daļa:

Izvērtējot uzdoto jautājumu, nav noskaidroti apstākļi, kas varētu ietekmēt Padomes 2004. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos, kura ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 444/2009, 1. panta 2. punkta spēkā esamību.

____________

1      OV C 273, 8.9.2012.