PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

den 27 maj 2011

Förenade målen F-5/11 R och F-15/11 R

Peter Mariën

mot

Europeiska kommissionen (F-5/11 R)

och

Service européen pour l'action extérieure (SEAE) (F-15/11 R)

”Personalmål – Interimistiskt förfarande – Ansökan om interimistiska åtgärder – Anledning saknas att pröva ansökan om uppskov med verkställigheten av beslut”

Saken:      Ansökningar, som ingetts med stöd av artiklarna 278 FEUF, 157 EA och 279 FEUF, vilket är tillämpligt på Euratomfördraget enligt artikel 106a i detta, varigenom Peter Mariën bland annat har ansökt om uppskov med verkställigheten av det beslut som chefen för Europeiska unionens delegation i Kabul (Afghanistan) fattade den 11 januari 2011 om att Peter Mariën skulle lämna det hotell där han var tillfälligt inkvarterad och flytta till ett skyddat bostadskomplex som nyligen uppförts för delegationens personal.

Beslut:      Anledning saknas att pröva yrkandet om uppskov med verkställigheten av det beslut som chefen för Europeiska unionens delegation i Kabul fattade den 11 januari 2011 om att Peter Mariën skulle lämna det hotell där han var tillfälligt inkvarterad och flytta till ett skyddat bostadskomplex som nyligen uppförts för delegationens personal. Övriga yrkanden i ansökan om interimistiska åtgärder i de förenade målen F-5/11 R och F-15/11 R ska avslås. Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Sammanfattning

1.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Verkan av det omstridda beslutet har upphört under förfarandets gång – Begäran har inte längre något föremål – Anledning saknas att döma i saken

(Artikel 278 FEUF)

2.      Tjänstemän – Rättigheter och skyldigheter – Särskilda undantagsbestämmelser som skall tillämpas på tjänstemän som tjänstgör i tredje land – Tillhandahållande av tjänstebostad – Skyldig att vara bosatt i denna

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga X, artikel 5.1)

1.      När verkan av ett omstritt beslut har upphört under förfarandets gång, finns det inte längre anledning för domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder att pröva en ansökan om uppskov med verkställigheten av detta beslut. Detta innebär inte ett föregripande av det beslut som unionsdomstolen ska fatta beträffande talan i målet angående sökandens intresse av ogiltigförklaring, med retroaktiv verkan, av det omtvistade beslutet med avseende på den tid då detta beslut hade rättsverkan.

(se punkterna 39 och 42)

2.      Av artikel 5.1 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna framgår att en tjänsteman, oberoende av om denne samtycker, är skyldig att bosätta sig i en bostad som institutionen tillhandahåller. I synnerhet när den behöriga myndigheten har uttryckt denna skyldighet som ett val mellan två eller fler angivna bostäder har tjänstemannen inte frihet att ensidigt ändra villkoren eller de tillgängliga möjligheterna på det sätt han önskar.

3.      

(se punkt 40)