Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Nejvyšším správním soudem (Τσεχική Δημοκρατία) στις 18 Φεβρουαρίου 2021 – HJ

(Υπόθεση C-101/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Nejvyšším správním soudem

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείων: HJ

Αναιρεσίβλητο: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιτίθεται το άρθρο 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 12, στοιχεία α΄ και γ΄, της οδηγίας 2008/94/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, σε εθνική νομολογία κατά την οποία διευθύνων σύμβουλος εμπορικής εταιρίας δεν θεωρείται «μισθωτός» για τον σκοπό της πληρωμής ανεξόφλητων απαιτήσεων από αμοιβή, σύμφωνα με την οδηγία 2008/94/ΕΚ, αποκλειστικώς και μόνον επειδή είναι παράλληλα μέλος καταστατικού οργάνου της ίδιας εμπορικής εταιρίας;

____________

1 ΕΕ 2008, L 283, σ. 36.