Προσφυγή της 17ης Δεκεμβρίου 2020 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-687/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz)

Καθής: Πορτογαλική Δημοκρατία

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

Να αναγνωρίσει ότι, παραλείποντας να εκπονήσει στρατηγικούς χάρτες θορύβου για πέντε μεγάλους οδικούς άξονες, η Πορτογαλική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου1 .

Να αναγνωρίσει ότι, παραλείποντας να εκπονήσει σχέδια δράσης για τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Amadora και του Πόρτο, σχέδια δράσης για 236 μεγάλους οδικούς άξονες και για 55 μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες, η Πορτογαλική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 8, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας.

Να αναγνωρίσει ότι η Πορτογαλική Δημοκρατία, παραλείποντας να αποστείλει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς χάρτες θορύβου, καθώς και τις περιλήψεις των σχεδίων δράσης που αφορούν τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Amadora και του Πόρτο, 236 μεγάλους οδικούς άξονες και 55 μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 10, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας σε συνδυασμό με το παράρτημα VI αυτής.

Να καταδικάσει την Πορτογαλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Κατά την οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (στο εξής: οδηγία), καθόσον αφορά την κρινόμενη υπόθεση, οι πορτογαλικές αρχές όφειλαν:

1)    Καταρχάς, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας, να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008, όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα και όλους τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες εντός της πορτογαλικής επικράτειας.

2)    Κατά δεύτερον, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας, να εκπονήσουν, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2012, στρατηγικούς χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το έτος αναφοράς 2011 σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα και σε όλους τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες. Επιπλέον, οι πορτογαλικές αρχές όφειλαν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008, να αποστείλουν στην Επιτροπή πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους στρατηγικούς χάρτες θορύβου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, της οδηγίας, σε συνδυασμό με το παράρτημα VI αυτής.

3)    Κατά τρίτον, οι πορτογαλικές αρχές όφειλαν επίσης, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2, της οδηγίας, να εκπονήσουν, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2013, σχέδια δράσης για τα πολεοδομικά συγκροτήματα και τους μεγάλους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες στην πορτογαλική επικράτεια. Οι πορτογαλικές αρχές όφειλαν επίσης να αποστείλουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 18 Ιανουαρίου 2014, τις περιλήψεις των σχεδίων δράσης, βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 2, της οδηγίας, σε συνδυασμό με το παράρτημα VI αυτής.

Επισημαίνεται ότι οι υποχρεώσεις των πορτογαλικών αρχών που μνημονεύθηκαν ανωτέρω αποτελούν τρία διαδοχικά στάδια που προβλέπονται από την οδηγία και ότι το δεύτερο και το τρίτο στάδιο αντίστοιχα στηρίζονται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο.

____________

1 ΕΕ 2002, L 189, σ. 12.