20. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus kontrollikoda

(kohtuasi F-69/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kontrollikoja otsus mitte nimetada hagejat personaliosakonna direktori ametikohale ja nimetada sellele ametikohale teine kandidaat.

Hageja nõuded

tühistada kontrollikoja otsus nimetada personaliosakonna direktori ametikohale teine kandidaat ja otsus mitte nimetada sellele ametikohale hagejat;

tühistada vajalikul määral kaebuse tagasilükkamise otsus;

kohustada kontrollikoda hüvitama hageja kantud varalise kahju, mis seisneb vaidlustatud otsustega seotud rahaliste õiguste kaotamises (sealhulgas karjääri puudutavad õigused ja pensioniõigused) ning maksma sellest tulenevalt nendele õigustele vastavat tasu arvestades 1. jaanuarist 2001;

mõista kontrollikojalt mittevaralise kahju hüvitamiseks välja sümboolne üks euro;

mõista kohtukulud välja kontrollikojalt.

____________