Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 декември 2008 г. - Nijs/Сметна палата на Европейските общности

(Дело F-64/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Член 35, параграф 1, буква д) от Процедурния правилник - Кратко изложение на правните основания в жалбата - Процедура по атестиране - Назначаване на оценител и контролиращ оценител - Липса на увреждащ акт - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представители: F. Rollinger и A. Hertzog, avocats)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и G. Corstens)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Сметната палата, с което се назначава оценител и контролиращ оценител на жалбоподателя и искане за поправяне на претърпяната вреда вследствие на приемането на това решение.

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Nijs да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 247, 27.9.2008 г., стр. 25.