Recurs introdus la 24 iunie 2021 de Banca Centrala Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 14 aprilie 2021 în cauza T-504/19, Crédit lyonnais/BCE

(Cauza C-389/21 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Banca Centrala Europeană (reprezentanți: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Crédit lyonnais

Concluziile recurentei

Anularea hotărârii atacate;

Obligarea Crédit lyonnais la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

BCE susține că hotărârea atacată trebuie anulată pentru motivul că Tribunalul ar fi:

depășit limitele controlului jurisdicțional, substituind aprecierea BCE privind elementele economice complexe cu propria apreciere, încălcând standardul stabilit de instanța Uniunii în materie;

încălcat obligația de motivare, nepermițând BCE să înțeleagă prin ce aprecierea sa privind dubla garanție de stat acordată în cadrul economisirii reglementate putea fi viciată de eroare;

denaturat elementele care i-au fost prezentate în cursul litigiului, dând o interpretare vădit eronată atât deciziei atacate în primă instanță (decizia ECB-SSM-2019-FRCAG-39 din 3 mai 2019), cât și metodologiei aplicate de BCE și în lumina căreia a fost examinată cererea de scutire prezentată de Crédit lyonnais;

încălcat articolul 4 alineatul (1) punctul 94) din CRR1 prin adăugarea la definiția riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier a unor criterii care nu figurează în aceasta, și ar fi încălcat articolul 429 alineatul (14) din CRR privind scutirea de calculul efectului de levier al anumitor expuneri, lipsind BCE de autoritatea discreționară pe care i-o acordă acest articol.

____________

1 Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO 203, L 176, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicatorul efectului de levier (JO 2015, L 11, p. 37).