Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Španija) 15. januarja 2021 – ZA, AZ, BX, CV, DU in ET/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Zadeva C-25/21)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: ZA, AZ, BX, CV, DU in ET

Tožena stranka: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba, če tožeča stranka dokaže, da njeno pogodbeno razmerje v zvezi z izključno dobavo in poslovanjem pod blagovno znamko (v obliki komisijske prodaje ali pa dokončne prodaje z referenčno ceno-preprodaja s popustom) z družbo REPSOL spada pod ozemeljski in časovni okvir, ki ga je analiziral nacionalni organ, pristojen za konkurenco, šteti, da na pogodbeno razmerje vpliva odločba sodišča za varstvo konkurence z dne 11. julija 2001 (zadeva 490/00 REPSOL) in/ali odločba nacionalne komisije za konkurenco z dne 30. julija 2009 (zadeva 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), saj se zahteve iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1/20031 v zvezi z dokaznim bremenom glede kršitve na podlagi teh dveh odločb štejejo za izpolnjene?

2.    Ali mora biti v primeru pritrdilnega odgovora na prejšnje vprašanje in če se v konkretnem primeru dokaže, da na pogodbeno razmerje vpliva odločba sodišča za varstvo konkurence z dne 11. julija 2001 (zadeva 490/00 REPSOL) in/ali odločba nacionalne komisije za konkurenco z dne 30. julija 2009 (zadeva 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), nujna posledica ugotovitev ničnosti pogodbe v skladu s členom 101(2) PDEU?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL 2003, L 1, str.1).