Жалба, подадена на 10 октомври 2011 г. - ZZ/Парламент

(Дело F-101/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподателка: ZZ (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия по открит конкурс EPSO/AD/188/10 - КОНФЕРЕНТНИ ПРЕВОДАЧИ с БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (BG) от 30 юни 2011 г. да не включи жалбоподателката в списъка с резерви от посочения конкурс и искане за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди

Искания на жалбоподателката

да се отмени решението на конкурсната комисия по открит конкурс EPSO/AD/188/10 - КОНФЕРЕНТНИ ПРЕВОДАЧИ с БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (BG) от 30 юни 2011 г., с което след преразглеждане същата потвърждава изпитните резултати на жалбоподателката, и вследствие на това да се отмени решението жалбоподателката да не бъде включена в списъка с резерви,

да се отмени решението на конкурсната комисия по открит конкурс EPSO/AD/188/10 - КОНФЕРЕНТНИ ПРЕВОДАЧИ с БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (BG) от 31 май 2011 г. да включи жалбоподателката в списъка с резерви от посочения конкурс,

да се обезсилят всички действия на конкурсната комисия от етапа на процедурата, в който са извършени посочените нарушения,

да се осъди ответникът да заплати като обезщетение за претърпените от жалбоподателката имуществени и неимуществени вреди и за накърняването на кариерата ѝ, сума в размер на 15 000 EUR, която може да бъде увеличена или намалена в хода на производството, заедно с годишна лихва за забава от 7 %, считано от датата на подаване на настоящата жалба,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________