Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 27 oktober 2022 (begäran om förhandsavgörande från Rayonen sad - Nesebar - Bulgarien) – ”S. V.” OOD mot E. Ts. D.

(Mål C-485/21)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal – Artikel 2 b – Begreppet konsument – Artikel 2 c – Begreppet näringsidkare – Fysisk person som äger en lägenhet i en fastighet med ägarlägenheter – Olika typer av rättsförhållanden som avser förvaltning och underhåll av fastigheten – Skillnad i behandling, vad gäller ställningen som konsument, som görs i en medlemsstats lagstiftning mellan lägenhetsinnehavare som ingått ett individuellt avtal för förvaltning och underhåll av gemensamma utrymmen i en sådan fastighet och lägenhetsinnehavare som inte ingått ett sådant avtal)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Rayonen sad - Nesebar

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: S. V. OOD

Svarande: E. Ts. D.

Domslut

Artikel 1.1 och artikel 2 b och c i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal

ska tolkas på så sätt att

en fysisk person som äger en lägenhet i en fastighet med ägarlägenheter ska anses vara ”konsument”, i den mening som avses i detta direktiv, när han eller hon ingår ett avtal med en förvaltare om förvaltning och underhåll av fastighetens gemensamma utrymmen, förutsatt att personen i fråga inte använder lägenheten för ändamål som uteslutande omfattas av hans eller hennes närings- eller yrkesverksamhet. Den omständigheten att en del av de tjänster som denna förvaltare tillhandahåller enligt avtalet följer av nödvändigheten av att iaktta särskilda krav på säkerhet och fysisk planering, vilka föreskrivs i den nationella lagstiftningen, innebär inte att nämnda avtal faller utanför tillämpningsområdet för nämnda direktiv,

för det fall ett avtal om förvaltning och underhåll av gemensamma utrymmen i en fastighet med ägarlägenheter ingås mellan förvaltaren och föreningsstämman eller föreningen för ägarna till denna fastighet, kan en fysisk person som äger en lägenhet i fastigheten anses vara ”konsument”, i den mening som avses i direktiv 93/13, förutsatt att han eller hon kan kvalificeras som ”part” i avtalet och att vederbörande inte uteslutande använder lägenheten för ändamål som omfattas hans eller hennes närings- eller yrkesverksamhet.

____________

(1 ) EUT C 412, 11.10.2021.