RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

25. september 2012

Sag F-51/10

Moises Bermejo Garde

mod

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

»Personalesag – tjenestemænd – ansættelse – meddelelse om ledig stilling – akt, der indeholder et klagepunkt – søgsmålsinteresse – sprogkrav – den myndighed, som har kompetence til at udfærdige en meddelelse om en ledig stilling – kontoret for EØSU«

Angående: Søgsmål i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i medfør af dennes artikel 106a, hvorunder Moises Bermejo Garde har nedlagt påstand om annullation af en meddelelse om ledig stilling offentliggjort af EØSU.

Udfald: Stillingsopslaget annulleres. I øvrigt frifindes EØSU. EØSU bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – meddelelse om ledig stilling – betingelser, som udelukker tjenestemænd, der har ret til forflyttelse eller forfremmelse – antagelse til realitetsbehandling

(Tjenestemandsvedtægten, art. 29, 90 og 91)

2.      Annullationssøgsmål – retlig interesse – søgsmål, der er rettet mod at undgå den fremtidige gentagelse af, at en EU-retsakt rammes af ulovlighed – antagelse til realitetsbehandling

(Art. 263 EUF)

3.      Tjenestemænd – meddelelse om ledig stilling – udfærdigelse af et nyt stillingsopslag, der indeholder betydelige forskelle i forhold til det første stillingsopslag – den kompetente myndighed

(Tjenestemandsvedtægten, art. 29)

1.      Når en tjenestemand som følge af forflyttelse eller forfremmelse kan ansættes i en stilling, der er omfattet af en meddelelse om en ledig stilling, udgør denne meddelelse en retsakt, der indeholder et klagepunkt, som går tjenestemanden imod, for så vidt som betingelserne i meddelelsen indebærer, at den pågældende udelukkes fra at indgive ansøgning.

(jf. præmis 36)

Henvisning til:

Domstolen: 19. juni 1975, sag 79/74, Küster mod Parlamentet, præmis 6; 11. maj 1978, sag 25/77, De Roubaix mod Kommissionen, præmis 8

Personaleretten: 18. maj 2006, sag F-13/05, Corvoisier m.fl. mod ECB, præmis 42; 9. juli 2009, sag F-91/07, Torijano Montero mod Rådet, præmis 27

2.      En sagsøger kan godtgøre at have en interesse i en påstand om annullation af en retsakt udstedt af en EU-institution, således at det forhindres, at den ulovlighed, som denne angiveligt er behæftet med, gentager sig fremover.

(jf. præmis 50)

Henvisning til:

Domstolen: 7. juni 2007, sag C-362/05 P, Wunenburger mod Kommissionen, præmis 50 ff.

3.      I henhold til artikel 72, stk. 1, andet led, i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) forretningsorden udøves de beføjelser, som i vedtægten tillægges ansættelsesmyndigheden for så vidt angår tjenestemænd i lønklasserne AD16, AD15 og AD14, af EØSU’s præsidium navnlig ved anvendelse af vedtægtens artikel 29.

Derfor skal et nyt stillingsopslag med henblik på ansættelse af en direktør for Direktoratet for Generelle Anliggender i EØSU i lønklasse AD14 ifølge den procedure, der er fastsat i vedtægtens artikel 29, stk. 1 og 2 – når det indeholder betydelige forskelle i forhold til det første stillingsopslag med hensyn til de krævede kvalifikationer – i henhold til forretningsordenens artikel 72 udfærdiges på grundlag af en ny afgørelse fra præsidiet.

Under disse omstændigheder har formanden for EØSU ved at godkende et sådant nyt stillingsopslag uden en forudgående afgørelse herom i præsidiet overskredet sin kompetence, hvilket medfører, at det nye stillingsopslag annulleres.

(jf. præmis 60, 61, 65 og 68-71)