Προσφυγή της 28ης Αυγούστου 2007 - Plant κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-324/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Gerry Plant (Varteg Pontypool, Ηνωμένο Βασίλειο), Mary Kathleen Plant (Varteg Pontypool, Ηνωμένο Βασίλειο), Dennis Jones (Neath, Ηνωμένο Βασίλειο), William Meyrick (Swansea, Ηνωμένο Βασίλειο), J. G. Evans (Ammanford, Ηνωμένο Βασίλειο), David Vivian Austin (Neath, Ηνωμένο Βασίλειο), D. Powell (Neath, Ηνωμένο Βασίλειο), James Rowland McCann (Neath, Ηνωμένο Βασίλειο), D. B. Diplock (Neath, Ηνωμένο Βασίλειο), John Phillips (Neath, Ηνωμένο Βασίλειο) και Richard Thomas Kingston (Swansea, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωπος: W. Graham, Solicitor)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Πρωτοδικείο:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2007 στην υπόθεση αριθ. 37037 - SWSMA·

να λάβει κάθε άλλο μέτρο που το Πρωτοδικείο κρίνει χρήσιμο·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Οι ισχυρισμοί και τα κύρια επιχειρήματα ταυτίζονται με τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα της υποθέσεως T-318/07, National Association of Licensed Opencast Operators κατά Επιτροπής.

____________