Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 21. december 2006 - Pantalis mod Kommissionen

(Sag F-88/06)1

Processprog: græsk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 281 af 18.11.2006, s. 44.