Rozsudok Všeobecného súdu z 5. júla 2016 – Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

(vec T-518/13)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Postup vyhlásenia neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie MACCOFFEE – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie McDONALD’S – Článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Skupina ochranných známok – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Vyhlásenie neplatnosti“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Future Enterprises Pte Ltd (Singapur, Singapur) (v zastúpení: pôvodne B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma, M. Henshall, solicitors a R. Tritton, barrister, neskôr B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton a E. Hughes-Jones, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Eckhartt, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 13. júna 2013 (vec R 1178/2012-1) týkajúcemu sa postupu vyhlásenia neplatnosti medzi McDonald’s International Property Co. a Future Enterprises

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Future Enterprises Pte Ltd je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 352, 30.11.2013.