Kasační opravný prostředek podaný dne 11. prosince 2020 Colinem Brownem proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 5. října 2020 ve věci T-18/19, Brown v. Komise

(Věc C-675/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Colin Brown (zástupkyně: I. Van Damme, advocaat)

Další účastnice řízení: Evropská komise a Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek nezrušit napadené rozhodnutí;1

na základě úplného záznamu, který má k dispozici, dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí by mělo být zrušeno, a nařídil, aby nárok navrhovatele na příspěvek za práci v zahraničí a cestovní výdaje byly obnoveny s účinkem od 1. prosince 2017 a aby příspěvky, které nebyly vyplaceny mezi 1. prosincem 2017 a datem obnovení nároku navrhovatele, byly vyplaceny navrhovateli s úroky; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelem před Soudním dvorem a Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vycházejí z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného výkladu čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu, pokud jde o povolení nebo požadavek odebrání nároku úředníka na příspěvek za práci v zahraničí z důvodu získání státní příslušnosti jeho místa výkonu zaměstnání, pokud nedošlo ke změně místa výkonu zaměstnání úředníka.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z toho, že použití čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu na navrhovatele v rozsudku ze strany Tribunálu a v napadeném rozhodnutí ze strany Komise vede k neodůvodněné diskriminaci.

____________

1 Rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků, ze dne 19. března 2018, kterým se od 1. prosince 2017 odebírá nárok navrhovatele na příspěvek za práci v zahraničí a výplatu cestovních výdajů.