Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. februar 2014 – Bodson m.fl. mod EIB

(Sag F-73/12) 1

(Personalesag – ansatte ved EIB – ansættelsesforholdets kontraktmæssige karakter – ændring af EIB’s lønsystem og lønstigningsordning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Jean-Pierre Bodson m.fl. (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams og G. Nuvoli, som befuldmægtigede, samt advokat P.E. Partsch)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af afgørelserne i sagsøgernes lønsedler om at anvende Den Europæiske Investeringsbanks almindelige afgørelse, hvorved der fastsættes en lønstigning begrænset til 2,8% for samtlige ansatte, og af afgørelsen om at fastsætte en meritskala, der medfører et løntab på 1%, dels en deraf følgende påstand om, at institutionen tilpligtes at betale lønforskellen og om, at der betales erstatning.

Konklusion

Den Europæiske Investeringsbank frifindes.

Jean-Pierre Bodson og de syv andre sagsøgere, hvis navne står opført i bilaget, bærer deres egne omkostninger og betaler de af Den Europæiske Investeringsbank afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 295 af 29.9.2012, s. 33.