РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

12 март 2009 година

Дело F-4/08

Johannes Hambura

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Срочно наети служители — Назначаване — Процедура за подбор — Недопускане — Обява за работа PE/95/S — Неизползване на заявлението за участие, съдържащо се в Официален вестник на Европейския съюз — Допустимост — Предварителна административна процедура“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Hambura иска отмяна на решението на Парламента от 5 декември 2007 г., с което е отхвърлена кандидатурата му като срочно нает служител за заемане на длъжността лекар, за която е публикувана обява за работа PE/95/S (ОВ C 244 A, 18 октомври 2007 г., стр. 5).

Решение: Отхвърля жалбата. Осъжда жалбоподателя да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Конкурс — Условия за допускане — Определяне с обявлението за конкурса — Право на преценка на администрацията

(приложение ІІІ към Правилника за длъжностните лица)

2.      Производство — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Подробно изложение на правните основания и доводи, изложени, пред Съда на публичната служба

(член 21, първа алинея от Статута на Съда и член 7, параграф 3 от приложение I към него, член 35, параграф 1, буква д от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      Независимо от правото си на преценка журито е обвързано от съдържанието и особено от условия за допускане до участие, определени в обявлението за конкурса. По принцип това се отнася и за администрацията, която по същия начин е длъжна да спазва условията за приемане на документите за кандидатстване, тъй като в противен случай би нарушила принципа на равно третиране.

(вж. точка 46)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 25 март 2004 г. Petrich/Комисия, T‑145/02, Recueil FP, стр. I‑A‑101 и II‑447, точка 34

Съд на публичната служба — 11 юли 2006 г. Tas/Комисия, F‑12/05, Recueil FP стр. I‑A‑1‑79 и II‑A‑1‑285, точка 43

2.      По силата на член 35, параграф 1, буква д) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба жалбата трябва да съдържа изложение на основанията и изложените фактически и правни доводи. Тези елементи трябва да са посочени достатъчно ясно и точно, за да позволят на ответника да подготви защитата си, а на Съда на публичната служба — да се произнесе по жалбата, ако е необходимо, без да разполага с други данни. С оглед гарантиране на правната сигурност и на доброто правораздаване, за да бъде допустима една жалба, е необходимо съществените правни и фактически обстоятелства, на които тя се основава, да се установяват по логичен и разбираем начин от текста на самата жалба. Това се потвърждава допълнително от обстоятелството, че съгласно член 7, параграф 3 от приложение I към Статута на Съда в писмената фаза на производството пред Съда на публичната служба по принцип има една-единствена размяна на писмени становища, освен ако Съдът на публичната служба не реши друго. С тази особеност на производството пред Съда на публичната служба се обяснява фактът, че за разлика от това, което в съответствие с член 21, първа алинея от Статута на Съда се предвижда за производството пред Първоинстанционния съд или пред Съда на ЕС, изложението на правните основания и на доводите в жалбата или исковата молба не може да бъде кратко. Такава възможност на практика би обезсмислила до голяма степен специалната и по-късна норма, съдържаща се в приложението към Статута на Съда на ЕС.

(вж. точки 49 и 50)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 28 април 1993 г. De Hoe/Комисия, T‑85/92, Recueil, стр. II‑523, точка 20; 21 май 1999 г. Asia Motor France и др./Комисия, T‑154/98, Recueil, стр. II‑1703, точка 42; 15 юни 1999 г. Ismeri Europa/Сметна палата, T‑277/97, Recueil, стр. II‑1825, точка 29

Съд на публичната служба — 26 юни 2008 г. Nijs/Сметна палата, F‑1/08, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 25, делото образувано въз основа на подадената срещу това решение жалба — T‑376/08 P е висящо пред Първоинстанционния съд