Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 maart 2010 - N / Parlement

(Zaak F-26/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep tot schadevergoeding - Ontvankelijkheid - Psychisch geweld - Zorgplicht - Immateriële schade)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: N (Brussel, België) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: K. Zejdová en R. Ignătescu, gemachtigden)

Voorwerp

Veroordeling van het Parlement tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 12 000 EUR ter vergoeding van de schade die hij heeft geleden als gevolg van, enerzijds, het psychisch en professioneel geweld waarvan hij het slachtoffer is geweest en, anderzijds, het ontbreken van een intern administratief onderzoek door een onafhankelijk orgaan

Dictum

Het Europees Parlement wordt veroordeeld tot betaling van een vergoeding van 2 000 EUR aan N.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Het Europees Parlement draagt zijn eigen kosten alsmede drie vierden van de kosten van N.

N draagt een vierde van zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 153 van 4.7.2009, blz. 51.