Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juni 2011 - Nolin mod Kommissionen

(Sag F-82/10) 

(Personalesag - årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte- ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Nolin (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved MM. G. Berscheid og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af lønsedlen med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af hans lønseddel for januar 2010, der er udfærdiget i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-82/10, Nolin mod Kommissionen.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 13 af 15.1.2011, s. 38.