Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 29. veebruari 2012. aasta otsus – AM versus parlament

(kohtuasi F-100/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus – Personalieeskirjade artikkel 73 – Keeldumine tunnistada ajurabanduse põhjuseks õnnetusjuhtumit – Arstlik komisjon – Kollegiaalsuse põhimõte)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AM (Malaga, Hispaania) (esindajad: advokaadid L. Levi ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: K. Zejdová ja S. Seyr)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega keelduti tunnistamast hagejat 5. mail 2006 tabanud rabandust õnnetusjuhtumiks personalieeskirjade artikli 73 ja õnnetusjuhtumi ja kutsehaiguskindlustuse ühiseeskirjade artikli 2 mõttes.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

AM kannab ise oma kohtukulud.

____________

1     ELT C 55, 19.2.2011, lk 37.