Begäran om förhandsavgörande framställd av Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 23 december 2015 – Shiraz Baig Mirza mot Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Mål C-695/15)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Shiraz Baig Mirza

Motpart: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (Dublin III-förordningen) tolkas så, att

a)    medlemsstaterna endast får utöva rätten att skicka en sökande till ett säkert tredjeland innan den ansvariga medlemsstaten fastställts eller får den rätten utövas även efter detta fastställande?

b)    Är det av betydelse för svaret på föregående fråga huruvida medlemsstaten konstaterar att den är ansvarig inte vid den tidpunkt då ansökan först lämnas in till medlemsstatens myndigheter i enlighet med artikel 7.2 och kapitel III i Dublin III-förordningen utan då medlemsstaten tar emot sökanden från en annan medlemsstat till följd av en framställan om överföring eller återtagande enligt kapitlen V och VI i Dublin III-förordningen?

2)    Om en medlemsstat, enligt den tolkning som domstolen gör som svar på den första frågan, får utöva rätten att skicka en sökande till ett säkert tredjeland även efter det att en överföring har skett enligt förfarandet i Dublin III-förordningen, ska

    artikel 3.3 i förordningen då tolkas så, att medlemsstaterna får utöva den rätten även för det fall den medlemsstat som verkställer överföringen, under förfarandet enligt förordningen, inte har fått närmare upplysningar om den nationella lagstiftningen om utövandet av denna rätt eller om nationella myndigheters praxis i detta avseende?

3)    Ska artikel 18.2 i Dublin III-förordningen tolkas på så sätt att när en sökande har återtagits enligt artikel 18 [.1] c i förordningen ska förfarandet återupptas i det skede där det föregående förfarandet avbrutits?

____________