Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Veszprémi Törvényszék (Maďarsko) 30. novembra 2020ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-643/20)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Veszprémi Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 90 ods. 1 a 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 (ďalej len „smernica o DPH“) –najmä s prihliadnutím na rozsudok z 23. novembra 2017, Di Maura (C-246/16)2 a uznesenie z 29. januára 2020, Porr Építési Kft. (C-292/19)3 – ako aj zásady práva Únie efektívnosti a ekvivalencie, vykladať v tom zmysle, že členské štáty nemôžu, pokiaľ ide o vrátenie DPH z pohľadávok, ktoré sa stali definitívne nevymožiteľnými, stanoviť ako začiatok plynutia lehoty premlčania skorší dátum pred dátumom, kedy sa pohľadávka, ktorá je predmetom žiadosti o vrátenie DPH, stane nevymožiteľnou?

Má sa článok 90 ods. 1 a 2 a článok 273 smernice o DPH – s prihliadnutím na rozsudok z 23. novembra 2017, Di Maura (C-246/16) a uznesenie z 29. januára 2020, Porr Építési Kft. (C-292/19) – ako aj zásady práva Únie efektívnosti a ekvivalencie, ako aj daňovú neutralitu vykladať v tom zmysle, že týmto ustanoveniam a zásadám odporuje prax členského štátu pri uplatnení práva, podľa ktorého, pri vrátení DPH z pohľadávok, ktoré sa stali definitívne nevymožiteľnými, orgán presadzovania práva v členskom práve ukladá zdaniteľným osobám ako podmienku na vrátenie DPH okrem uplatnenia dotknutej pohľadávky v likvidačnom konaní, aj vykonanie iných úkonov na účely vymoženia sumy ich pohľadávky?

Má sa článok 90 ods. 1 a 2 a článok 273 smernice o DPH – s prihliadnutím na rozsudok z 23. novembra 2017, Di Maura (C-246/16) a uznesenie z 29. januára 2020, Porr Építési Kft. (C-292/19) – ako aj zásady práva Únie efektívnosti a ekvivalencie, ako aj daňovú neutralitu vykladať v tom zmysle, že (týmto ustanoveniam a zásadám) odporuje prax členského štátu pri uplatnení práva, podľa ktorého v prípade nezaplatenia, spoločnosť poskytujúca služby musí okamžite ukončiť poskytovanie týchto služieb, pretože v prípade, ak by tak neurobila a naďalej by poskytovala dotknuté služby, by nebolo možné domáhať sa vrátenia DPH z príslušných pohľadávok, ktoré sa stali definitívne nevymožiteľnými, napriek skutočnosti, že tieto pohľadávky sa stali nevymožiteľné neskôr?

Má sa článok 90 ods. 1 a 2 a článok 273 smernice o DPH – s prihliadnutím na rozsudok z 23. novembra 2017, Di Maura (C-246/16) a uznesenie z 29. januára 2020, Porr Építési Kft. (C-292/19) – ako aj zásady práva Únie efektívnosti a ekvivalencie, ako aj daňovú neutralitu vykladať v tom zmysle, že (týmto ustanoveniam a zásadám) odporuje skutočnosť, že podmienky uvedené v otázkach 2 až 4 boli stanovené bez akéhokoľvek právneho základu orgánom presadzovania práva v členskom štáte v nadväznosti na citované uznesenie Porr Építési Kft., a že všetky tieto podmienky nie sú pre zdaniteľnú osobu jednoznačné skôr, než sa pohľadávky stali definitívne nevymožiteľnými?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

2 EU:C:2017:887.

3 EU:C:2020:89.