Cerere de decizie preliminară introdusă de Budapest Környéki Törvényszék (Ungaria) la 28 aprilie 2021 – WD/Agrárminiszter

(Cauza C-273/21)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Budapest Környéki Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamant: WD

Pârât: Agrárminiszter

Întrebarea preliminară

Prin unica sa întrebare preliminară, instanța de trimitere solicită să se clarifice dacă articolul 32 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/20131 trebuie interpretat în sensul că o suprafață de teren înregistrată în registrul cadastral ca „aerodrom scos din circuitul agricol” și pe care nu are loc nicio activitate aferentă unui aerodrom, trebuie considerată ca fiind utilizată în principal pentru activități agricole în cazul în care pe suprafața respectivă se desfășoară activități de deținere a animalelor în scopuri agricole.

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO 2013, L 347, p. 608).