27. märtsil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-27/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused viia hageja personalieeskirjade IX lisa artikli 9 lõike 1 punkti f alusel madalamale, AD8 palgaastmele ning mõista välja hüvitis väidetavalt tekkinud mittevaralise ja varalise kahju eest.

Hageja nõuded

–    tühistada kolmepoolse ametisse nimetava asutuse 5. juunil 2012 vastuvõetud otsus (toimik MS 08/058), mille kohaselt „määratakse [hagejale] personalieeskirjade IX lisa artikli 9 lõike 1 punktis f ettenähtud madalamale, AD8 palgaastmele viimise karistus” ja mis „jõustub selle allkirjastamisele järgnevast kuust”;

–    tühistada 18. detsembril 2012 teatavaks tehtud 17. detsembri 2012. aasta otsus, millega jättis ametisse nimetav asutus rahuldamata hageja 10. oktoobril 2012 esitatud kaebuse viitenumbriga R/566/12;

–    mõista kostjalt mittevaralise ja varalise kahju ning hageja teenistuskäigule tekitatud kahju eest välja hüvitis, mis esialgsel hinnangul vastab ühe euro suurusele summale ja mille lõplikuks summaks on 20 000 eurot, mida võib menetluse käigus suurendada või vähendada;

–    igal juhul mõista Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 1 alusel kõik kohtukulud välja kostjalt.