Kanne 23.5.2006 - Guarnieri v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-62/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii kumottavaksi komission 5.8.2005 tekemän päätöksen, joka on kantajalle vastainen, koska sillä on henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohdassa määrätyn päällekkäisyyden kieltävän säännön nojalla vähennetty perheavustuksesta belgialainen lapseneläke ja jossa on tästä syystä todettu, että kantajan palkasta vähennettäisiin tietty määrä henkilöstösääntöjen 85 artiklan nojalla

Kantaja vaatii kumottavaksi nimittävän viranomaisen 14.2.2006 tekemän päätöksen, jolla kantajan riidanalaisesta päätöksestä tekemä valitus hylättiin

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajalle, joka on komission virkamies ja kahden lapsen äiti, maksettiin henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohdassa määrättyä, huollettavasta lapsesta maksettavaa lisää (lapsilisä). Puolisonsa kuoltua 10.4.2005 hänelle ilmoitettiin, ettei komissio maksaisi hänelle lapseneläkettä siitä syystä, että henkilöstösääntöjen 80 artiklaa oli muutettu. Belgian viranomaiset maksoivat sitä vastoin hänelle lapsilisää ja lapseneläkettä. Koska viimeksi mainitun maksamien etuuksien kokonaismäärä ylitti yhteisön perhelisien määrän, komissio katsoi, ettei kantajalla enää ollut oikeutta viimeksi mainittuihin lisiin.

Kantaja väittää kanteensa tueksi ensinnäkin, että henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohtaa on rikottu. Belgian viranomaisten kantajalle maksamat lisät eivät ole samanluonteisia kuin yhteisöjen maksamat lisät eivätkä ne siis voi aiheuttaa tuossa määräyksessä säädettyä vähentämistä.

Tämän jälkeen kantaja väittää, että henkilöstösääntöjen 25 artiklassa määrättyä velvollisuutta, jonka mukaan jokainen yksittäinen päätös on perusteltava, ei ole noudatettu, ja että perustellun luottamuksen, oikeusvarmuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteita sekä huolenpitovelvollisuutta koskevaa periaatetta on loukattu.

Hän väittää myöskin, että Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annettu neuvoston asetus (EY; Euratom) N:o 723/20041 on lainvastainen siltä osin kuin siinä muutetaan henkilöstösääntöjen 80 artiklan 4 kohtaa siirtymämääräyksiä antamatta. Kantajan mukaan nimittäin lapseneläkkeen poistaminen sellaisilta lapsilta, joiden kuollut vanhempi ei ollut virkamies tai väliaikaiseen henkilöstöön kuuluva työntekijä, olisi pitänyt liittää siirtymätoimenpiteitä, jotka olisivat mahdollistaneet sen, että virkamiehet olisivat voineet suorittaa tilannettaan koskevan vakuutusmatemaattisen laskelman.

____________

1 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.