Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) στις 25 Νοεμβρίου 2020 – A κατά Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(Υπόθεση C-634/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein hallinto-oikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: A

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν τα άρθρα 45 ή 49 ΣΛΕΕ, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, την έννοια ότι απαγορεύουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής να χορηγεί, στηριζόμενη στην εθνική νομοθεσία, δικαίωμα ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος με καθορισμένη διάρκεια τριών ετών σε ένα πρόσωπο και με τον περιορισμό ότι αυτό θα μπορεί να εργάζεται μόνον υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία ενός αναγνωρισμένου ιατρού και ότι, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, θα πρέπει να ολοκληρώσει ειδική τριετή εκπαίδευση στη γενική ιατρική, προκειμένου να αποκτήσει άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος ως ελεύθερος επαγγελματίας στο κράτος μέλος υποδοχής, εάν ληφθεί υπόψη ότι:

α)    το πρόσωπο απέκτησε μεν ένα πτυχίο ιατρικής στο κράτος μέλος καταγωγής, αλλά δεν μπόρεσε, κατά την υποβολή της αιτήσεως αναγνωρίσεως των επαγγελματικών προσόντων του στο κράτος μέλος υποδοχής, να προσκομίσει πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως διάρκειας ενός έτους που αποτελεί πρόσθετη προϋπόθεση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στο κράτος μέλος καταγωγής·

β)    έχει, κατά προτεραιότητα, προταθεί στο πρόσωπο στο κράτος μέλος υποδοχής, βάσει του άρθρου 55α της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1 , η εναλλακτική δυνατότητα, την οποία αυτό απέρριψε, να ολοκληρώσει στο κράτος μέλος υποδοχής τριετή πρακτική επαγγελματική άσκηση σύμφωνη προς τις κατευθυντήριες γραμμές του κράτους μέλους καταγωγής και να ζητήσει σχετική αναγνώριση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής προκειμένου, στη συνέχεια, να ζητήσει εκεί να του χορηγηθεί δικαίωμα ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος μέσω του προβλεπόμενου από την οδηγία συστήματος αυτόματης αναγνωρίσεως·

γ)    σκοπός των εθνικών ρυθμίσεων του κράτους μέλους υποδοχής είναι η προώθηση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των υπηρεσιών στον τομέα της υγειονομικής περιθάλψεως, εξασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας διαθέτουν την απαιτούμενη για την επαγγελματική τους δραστηριότητα εκπαίδευση, άλλα επαρκή επαγγελματικά προσόντα και λοιπές δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική δραστηριότητα;

____________

1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (EE 2005, L 255, σ. 22).