VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

22 päivänä marraskuuta 2007

Asia F-34/06

Christos Michail

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Vuoden 2004 arviointikierros – Kumoamiskanne – Vahingonkorvauskanne

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Christos Michail vaatii kumoamaan hänestä ajalle 1.1.–31.12.2004 laaditun urakehitystä koskevan arviointikertomuksen, kumoamaan 4.11.2005 tehdyn päätöksen vuoden 2004 urakehitystä koskevasta arviointikertomuksesta tehdyn valituksen hylkäämisestä sekä määräämään komission maksamaan hänelle 120 000 euroa korvauksena hänelle aiheutuneesta kärsimyksestä.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Arviointi – Urakehitystä koskeva arviointikertomus

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

Virkamiehen tuottavuutta, pätevyyttä ja käyttäytymistä ei voida arvioida ajalta, jolloin häntä ei ole määrätty mihinkään tehtävään, joten virkamies ei voi nostaa kannetta siitä, että hänestä tiettynä vuonna laaditussa urakehitystä koskevassa arviointikertomuksessa ei ole arviointia kyseiseltä ajalta.

(ks. 31 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑67/05, Michail v. komissio, 22.11.2007 (Kok. H. 2007, s. I-A-1-0000 ja II-A-1-0000, 33 kohta).