Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2020 Intermarché Casino Achats proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 5. října 2020 ve věci T-254/17, Intermarché Casino Achats v. Komise

(Věc C-693/20 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Intermarché Casino Achats (zástupci: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avocats)

Další účastnice řízení: Evropská komise a Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

částečně zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2020 vydaný ve věci T-254/17 v rozsahu, v němž částečně zamítl žalobu podanou společností Intermarché Casino Achats a znějící na zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. února 2017 přijatého na základě čl. 20 odst. 1 a 4 nařízení č. 1/2003 (věc AT.40466 – Tute 1) a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení,

zrušil článek 1(a) rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2017 ve výše uvedené věci AT.40466,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Ve svém prvním důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když zamítl námitku protiprávnosti čl. 20 odst. 1 a 4 nařízení č. 1/2003 založenou na absenci opravných prostředků proti průběhu provádění inspekcí, což se neslučuje s požadavky na účinný procesní prostředek, zakotvený v článku 47 Listiny základních práv a v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva.

Ve svém druhém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že dokumenty předložené Komisí k prokázání existence silných náznaků protiprávního jednání k okamžiku inspekce mohly být zohledněny bez dodržení formálních náležitostí uložených nařízeními č. 1/2003 a 773/2004. Toto pochybení zneplatnilo závěr Tribunálu, podle něhož disponovala Komise silnými náznaky existence protiprávního jednání uvedeného v článku 1(a) rozhodnutí o kontrole. Odmítnutím zrušit uvedený článek 1(a) tedy Tribunál porušil právo na nedotknutelnost obydlí zakotvené v článku 7 Listiny základních práv.

Ve svém třetím důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že právo na nedotknutelnost obydlí zakotvené v článku 7 Listiny neukládalo, aby rozhodnutí o kontrole stanovilo časový limit kontrol, a z tohoto důvodu odmítnul rozhodnutí zrušit.

____________