Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. dubna 2011 - AO v. Komise

(Věc F-45/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Disciplinární opatření - Zrušení - Článek 35 odst. 1 písm. d) a čl. 35 odst. 2 písm. a) jednacího řádu - Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: AO (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Schober, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise CMS 07/046, kterým byla žalobkyně odvolána z funkce bez snížení starobního důchodu s účinky od 15. srpna 2009 a na zrušení všech rozhodnutí přijatých ohledně žalobkyně v období od září 2003 do jejího odvolání, a dále návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná.

Žalobkyně ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 221, 14.8.2010, s. 60.