CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2010. gada 28. jūnijā

Lieta F‑49/10

Carlo De Nicola

pret

Eiropas Investīciju banku

Civildienests – Eiropas Investīciju bankas personāls – Veselības apdrošināšana – Atteikšanās segt medicīniskos izdevumus – Pieteikums par neatkarīga ārsta noteikšanu – Saprātīgs termiņš

Priekšmets      Prasība, kas celta atbilstoši LESD 270. pantam, kā arī Eiropas Investīciju bankas Personāla reglamenta 41. pantam un ar kuru De Nicola k-gs tostarp prasa, pirmkārt, atcelt 2010. gada 7. maija lēmumu, ar kuru Eiropas Investīciju bankas (turpmāk tekstā – “Banka”) Personāla daļas vadītājs kā nepieņemamu noraidīja viņa pieteikumu, kas iesniegts, pamatojoties uz Bankas Personāla reglamenta 41. pantu, par samierināšanas procedūras uzsākšanu, lai saņemtu atlīdzību par noteiktiem medicīniskiem izdevumiem, otrkārt, piespriest Bankai viņam samaksāt summu EUR 3000 apmērā ar procentiem šo izdevumu segšanai

Nolēmums      Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Prasība – Prasība, kas vērsta pret Bankā izveidotās Apelācijas komitejas lēmumu – Pieņemamība – Izņēmums – Lēmums, kas nav pārsūdzētā lēmuma atkārtots izvērtējums

(Eiropas Investīciju bankas Personāla reglamenta 41. pants)

2.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Prasība – Pamati – Pamats, kas saistīts ar procedūras neievērošanu veselības apdrošināšanas jomā – Neiedarbīgs pamats saistībā ar prasību atcelt lēmumu par atteikšanos uzsākt procedūru

(Eiropas Investīciju bankas Personāla reglamenta 35. pants)

3.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Prasība – Termiņš pieteikuma uzsākt apstrīdēšanas procedūru iesniegšanai – Civildienesta noteikumu 90. un 91. panta piemērošana pēc analoģijas

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants; Eiropas Investīciju bankas Personāla reglamenta 35. un 41. pants)

4.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Tiesības un pienākumi – Bankas pienākums nelabvēlīgos tiesību aktos to adresātiem norādīt tiesiskās aizsardzības līdzekļus un termiņus – Trūkums – Pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses neievērošana un labas pārvaldības principa pārkāpums – Trūkums

1.      Prasījumu, kas vērsti pret Eiropas Investīciju bankā izveidotās Apelācijas komitejas izteikto viedokli personāla locekļu novērtējuma jomā, sekas ir novērtējuma ziņojumu izskatīšana Savienības tiesā, par kuriem šāda administratīva prasība ir tikusi celta. Tāpat tas ir attiecībā uz prasījumiem, kas attiecas uz tādas apelācijas komitejas lēmumu, kura ir kompetenta spriest par prasījumiem, kas vēsti pret novērtējuma ziņojumiem un lēmumiem paaugstināšanas amatā jomā.

Viedoklis, kas aizstāj apstrīdēto lēmumu, nav lēmums noraidīt prasību uzsākt samierināšanas procedūru saskaņā ar Bankas Personāla reglamenta 41. pantu, kas ir balstīts uz tiem pašiem pamatiem kā apstrīdētais lēmums un kurā minēta prasības nepieņemamība. Šāds lēmums par noraidīšanu pēc savas būtības ir šķērslis atkārtotai apstrīdētā lēmuma izvērtēšanai, uz kuru būtu varējusi attiekties samierināšanas procedūra, ja tāda būtu tikusi uzsākta.

(skat. 42. un 43. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 23. februāris, T‑7/98, T‑208/98 un T‑109/99 De Nicola/EIB, 132. punkts.

2.      Iebilde par nepieņemamību, saskaņā ar kuru pirms prasības nav veikta iekšējā procedūra veselības apdrosināšanas jomā, pēc definīcijas ir neiedarbīga attiecībā uz prasījumiem atcelt tiesību aktu, kas vērsti pret lēmumu noraidīt prasību par minētās procedūras uzsākšanu, ar kuriem prasītājs tieši apstrīd lēmuma par atteikšanos uzsākt procedūru likumību.

(skat. 57. punktu)

3.      Strīdos starp Eiropas Investīciju banku un tās darbiniekiem – strīdos, kas būtībā ir pieskaitāmi strīdiem starp Savienības iestādēm un to ierēdņiem vai darbiniekiem –, kas izriet no Civildienesta noteikumu 90. un 91. panta, ja nekas nav minēts Personāla reglamentā, visādā ziņā ņemot vērā Bankas personāla locekļiem piemērojamo īpašo regulējumu, ir jāievēro Civildienesta noteikumi un tie ir jāpiemēro pēc analoģijas. Šai sakarā, tā kā Bankā tās personāla locekļiem paredzētajiem sūdzību veidiem un viņiem dotajām iespējām celt prasību Tiesā ir tāds pats mērķis kā Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajai sūdzības procedūrai un prasības celšanai, triju mēnešu termiņa piemērošana pēc analoģijas attiecībā uz Savienības ierēdņiem un citiem darbiniekiem rezultātā var izpausties kā pamatota saskaņotība starp efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, no vienas puses, un tiesiskās drošības prasību, no otras puses.

Tādējādi, ja Bankas izveidotajā sistēmā par medicīnisko izdevumu atlīdzināšanu nav noteikts termiņš pieteikuma noteikt trešo ārstu iesniegšanai, ir jāuzskata, ka pieteikums par noteikšanu ir jāiesniedz triju mēnešu laikā. Faktiski noteikšanas procedūra, kurā personāla loceklis var apstrīdēt Bankas ārsta atzinumu, ir procedūra pirms vēršanās tiesā. Šai sakarā tā vairāk līdzinās Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā paredzētajai sūdzības procedūrai nekā samierināšanas procedūrai, kurai ir tikai fakultatīvs raksturs.

(skat. 62.–64., 66., 70. un 72. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: De Nicola/EIB, minēts iepriekš, 98.–101. punkts.

4.      Pat ja pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses un labas pārvaldības principa kontekstā kompetentie dienesti diemžēl pilnībā neinformē personāla locekļus par viņu tiesībām un, šķiet, paši neievēro sūdzības procedūru, nevienā tiesību normā Eiropas Investīciju bankai tomēr nav noteikts pienākums informēt par tiesību aizsardzības līdzekļiem un termiņiem saistībā ar tās tiesību aktiem, kas ir nelabvēlīgi tās personāla locekļiem, kuri ir šo aktu adresāti.

(skat. 79. punktu)