Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 28. janvārī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – Direktor na Agentsia “Mitnitsi”/IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

(Lieta C-55/21)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Prasītājs: Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

Atbildētājs: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2008/118/EK 1 (2008. gada 16. decembris) 11. pants un Padomes Direktīvas 2011/64/ES 2 (2011. gada 21. jūnijs) 17. panta pirmās daļas b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem dalībvalstīm ir noteikts pienākums pieņemt regulējumu par akcīzes nodokļa atmaksu, tostarp par tabakas izstrādājumiem, kas ir nodoti patēriņam un iznīcināti muitas uzraudzībā?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai attiecīgās personas var atsaukties uz direktīvu tiesību normu tiešo iedarbību un Savienības tiesību principiem, ja dalībvalsts nav izpildījusi savu pienākumu pieņemt šādu regulējumu?

Ja atbilde uz pirmajiem diviem jautājumiem ir apstiprinoša, vai tiešā iedarbība, kas izriet no minētajām tiesību normām, pamatojoties uz šajā gadījumā konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem, ļauj atmaksāt samaksāto akcīzes nodokli, pamatojoties tikai uz pieteikumu un bez turpmākām formalitātēm?

____________

1     Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV 2009, L 9, 12. lpp.).

2     Padomes Direktīva 2011/64/ES (2011. gada 21. jūnijs) par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm (OV 2011, L 176, 24. lpp.).