Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. - Vicente Carbajosa i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-9/09)1

(Służba publiczna - Konkursy otwarte EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych - Akt niekorzystny - Wykluczenie kandydatów w oparciu o wyniki uzyskane na testach wstępnych -Brak właściwości EPSO)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Isabel Vicente Carbajosa i in. (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej sporządzenia i publikacji ogłoszenia o konkursach EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08 i decyzji dotyczących oceny testów preselekcyjnych i egzaminów pisemnych oraz oceny egzaminów ustnych.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) o nieumieszczeniu w ramach konkursu EPSO/AD/117/08 nazwiska I. Vicente Carbajosy oraz w ramach konkursu EPSO/AD/116/08 nazwisk N. Lehtinen i M. Menchén na liście osób zaproszonych do przedstawienia pełnej kandydatury.

W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 82 z 4.4.2009, s. 37.