DOM AV EUROEPISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 20 november 2012

Mål F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Internt uttagningsprov – Avslag på ansökan om att få delta i ett uttagningsprov – Villkor för deltagande – Begreppet tjänsteavdelningar knutna till kommissionen”

Saken: Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Dorina Maria Ghiba har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara de beslut som fattats av uttagningskommittéerna vid uttagningsproven COM/INT/EU2/10/AD5 och COM/INT/EU2/AST3 att avslå hennes ansökan med motiveringen att hon inte uppfyller vissa av de angivna villkoren för att få delta i uttagningsproven.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader. Rådet ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Interna uttagningsprov – Villkor för deltagande – Sökanden ska tillhöra kommissionens personal eller en tjänsteavdelning som är knuten till kommissionen – Sökande som tillhör personalen vid ett genomförandeorgan – Omfattas inte

(Artikel 308 EG, rådets förordning nr 58/2003, skäl 19 och artiklarna 9.1 och 9.5, 11.6, et 18)

Ett genomförandeorgan, såsom Genomförandeorganet för forskning (REA), kan inte anses utgöra en tjänsteavdelning som är knuten till kommissionen. Härav följer att en kontraktsanställd vid REA som ansöker om att få delta i ett internt uttagningsprov vid kommissionen inte kan anses tillhöra personalen vid kommissionen eller vid tjänsteavdelningar som är knutna till kommissionen.

Kommissionens befogenhet att inrätta och organisera sina tjänsteavdelningar omfattar nämligen inte genomförandeorgan. Visserligen har unionslagstiftaren med stöd av artikel 308 EG gett kommissionen befogenhet att inrätta genomförandeorgan som separata rättssubjekt. Det följer emellertid av artikel 9.1 i förordning nr 58/2003 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram att genomförandeorganets styrelse själv ska anta sin arbetsordning. Även om kommissionen inrättar och organiserar sina tjänsteavdelningar, ankommer det däremot på genomförandeorganets styrelse, enligt artikel 9.5 i förordning nr 58/2003, att besluta hur genomförandeorganets tjänsteavdelningar ska organiseras.

I det avseendet görs i skäl 19 i förordning nr 58/2003 en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan kommissionens tjänsteavdelningar och å andra sidan genomförandeorganen. Vidare följer det av artikel 11.6 i förordningen att direktören för genomförandeorganet ska vara behörig att sluta anställningsavtal för genomförandeorganets personal, enligt de befogenheter som följer av anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Slutligen följer det av artikel 18 i förordningen att genomförandeorganets personal ska bestå bland annat av tillfälligt anställda och av andra anställda, som rekryteras direkt av genomförandeorganet.

(se punkterna 34, 36–40, 43 och 44)

Hänvisning till

Tribunalen: 21 oktober 2010, Agapiou Joséphidès mot kommissionen och EACEA, T‑439/08, punkterna 35 och 43