Personaldomstolens beslut (ensamdomare) av den 18 juni 2013 – Jargeac m.fl. mot kommissionen

(Mål F-98/11)1

(Personalmål – Lön – Familjetillägg – Utbildningstillägg – Villkor för beviljande – Avdrag för tillägg av samma slag som erhållits av annan – Uppenbart att talan delvis ska avvisas och delvis saknar rättslig grund)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bernard Jargeac m.fl. (Hostert, Luxemburg) (ombud: inledningsvis advokaterna F. Moyse och A. Salerno, därefter advokaten A. Salerno)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att anse att vissa ekonomiska stöd som en medlemsstat betalar ut till studenter som följer en högre utbildning utgör ersättning av samma slag som familjetillägget och att avdrag ska göras för dessa ekonomiska stöd från det utbildningstillägg som utbetalas till de tjänstemän som är föräldrar till dessa studenter. Även talan om ogiltigförklaring av beslutet att det utbetalade stödet ska återbetalas.

Avgörande

Talan, såsom den formulerats av P. Finch, avvisas eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Talan, såsom den formulerats av B. Jargeac, J. Aliaga Artero, M. Charrière, R. Clarke, F. Domingues, H. Hughes, J. Lanneluc och A. Zein, ogillas då det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

B. Jargeac och de åtta andra tjänstemän eller tidigare tjänstemän som anges i bilagan ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 347, 26.11.2011, s. 47.