Talan väckt den 27 mars 2009 - Ingo Hanschmann mot Europol

(Mål F-27/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Ingo Hanschmann (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 12 juni 2008 varigenom sökanden underrättades om att det inte var möjligt att erbjuda honom fast anställning, liksom av beslutet av den 7 januari 2009 varigenom det klagomål som sökanden framställt mot det första beslutet avslogs.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 juni 2008 varigenom svaranden underrättade sökanden om att han inte kunde erbjudas fast anställning, liksom beslutet av den 7 januari 2009 avseende klagomålet, i vilket det angavs att de invändningar som sökanden framställt mot beslutet av den 12 juni 2008 inte kunde godtas, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________