Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 maj 2010 - Maxwell mot kommissionen

(Mål F-55/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Uppehållande av annan tjänst i tjänstens intresse - Tjänstledighet av personliga skäl - Boende- och utbildningskostnader - Skadeståndstalan - Ansvar för försummelse - Obehörig vinst)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Allan Maxwell (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om skadestånd för den skada som sökanden åsamkats under den period då han var tjänstledig av personliga skäl för att tjänstgöra som "EU Senior Adviser" vid Organisationen för energiutveckling på koreanska halvön (KEDO), en skada som är en följd av att han inte fick någon ersättning för boende- och utbildningskostnader.

Domslut

Allan Maxwells talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 180, 1.8.2009, s. 64.