Acțiune introdusă la 22 martie 2022 – Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului

(Cauza C-214/22)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: E. Manhaeve, A. Azéma, I. Zaloguin, agenți)

Pârât: Marele Ducat al Luxemburgului

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

Constatarea faptului că prin neadoptarea cel târziu la 4 octombrie 2016 a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 8 alineatul (7), articolului 9 și articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană1 sau, în orice caz, prin necomunicarea acestor măsuri Comisiei, Luxemburg nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 12 din directiva menționată;

obligarea Luxemburgului, în conformitate cu dispozițiile articolului 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 7 096,50 euro pe zi de întârziere, începând de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză pentru neîndeplinirea obligației de a comunica măsurile de transpunere a articolului 8 alineatul (7), a articolului 9 și a articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2014/42;

obligarea Marelui Ducat al Luxemburgului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană permite statelor membre să recupereze mai ușor câștigurile realizate de infractori prin marea crimă organizată. Statele membre trebuiau să transpună directiva până la 4 octombrie 2016. Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Luxemburgului în luna noiembrie 2016 și i-a adresat ulterior, în luna martie 2019, un aviz motivat. Or, până în prezent, Luxemburgul nu a notificat Comisiei transpunerea integrală a directivei în dreptul său național.

____________

1 JO 2014, L 127, p. 39.