Skarga wniesiona w dniu 30 października 2007 r. - Smadja przeciwko Komisji

(Sprawa F-135/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniele Smadja (New Delhi, Indie) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o powołaniu skarżącego będącego pierwotnie urzędnikiem zaszeregowanym do grupy A*15, stopień 4, w zakresie w jakim ustala jego zaszeregowanie do grupy zaszeregowania A*15 stopień 1 wskutek jego ponownego powołania na stanowisko dyrektora Dyrekcji RELEX.B, po stwierdzeniu nieważności jego pierwszego powołania. Wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia i odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

- stwierdzenie nieważności aktu powołania skarżącego z dnia 21 grudnia 2006 r. w zakresie w jakim dotyczy jego zaszeregowania na stanowisko dyrektora w grupie A*1 stopień 1 oraz ustala jego staż na stopniu na dzień 1 listopada 2005 r. wskutek jego ponownego powołania w dniu 15 listopada 2005 r. na stanowisko dyrektora Dyrekcji RELEX.B "Stosunki wielostronne i prawa człowieka" wynikłego ze stwierdzenia nieważności jego pierwotnego powołania na to samo stanowisko w związku z wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 września 2005 r. T-218/02 Napoli Buzzanca przeciwko Komisji;

- zasądzenie od pozwanego kwoty 25.000 EUR tytułem odszkodowania za szkodę, zadośćuczynienia za krzywdę i za uszczerbek w karierze skarżącego;

- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________