Prasība, kas celta 2012. gada 2. aprīlī – ZZ un ZZ/Komisija

(lieta F-44/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt priekšlikumu pārskaitīt pensijas tiesības, kas iegūtas pirms dienesta uzsākšanas Komisijā, pamatojoties uz aprēķinu, kurā ir ņemti vērā jaunie Vispārīgie īstenošanas noteikumi (VĪN), kuri stājās spēkā pēc tam, kad prasītāji bija iesnieguši pieteikumus par pārskaitīšanu

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus, ar kuriem noraidītas prasītāju sūdzības, ar kurām tika lūgts piemērot VĪN un uzkrāšanas likmes, kuras bija spēkā brīdī, kad viņi iesniedza pieteikumus par pensijas tiesību pārskaitīšanu;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumus par viņu pensiju tiesību, kas iegūtas pirms dienesta uzsākšanas Komisijā, piemaksas aprēķinu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.