A Törvényszék (ötödik tanács) T-583/18. sz., GVN kontra Európai Bizottság ügyben 2020. október 5-én hozott ítélete ellen a Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) által 2020. december 7-én benyújtott fellebbezés

(C-666/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) (képviselő: C. Antweiler Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Land Niedersachsen (Alsó-Szászország tartomány)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2020. október 5-i GVN kontra Bizottság ítélete (T-583/18, EU:T:2020:466) rendelkező részének 1. és 2. pontját;

amennyiben a fellebbezést megalapozottnak ítéli, adjon helyt az első fokon előterjesztett, a 2018. július 12-i C(2018) 4385 final európai bizottsági határozat1 megsemmisítésére irányuló kérelemnek.

Jogalapok és fontosabb érvek

Elsősorban a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az Alapjogi Charta 47. cikkének (2) bekezdését, és eljárási hibát követett el, amikor teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a fellebbezőnek a döntéshozatal szempontjából releváns, azon feltételekre vonatkozó érvét, amelyek mellett a német tartományok a német Personenbeförderungsgesetz (személyszállítási törvény, a továbbiakban: PBefG) 64a. §-a alapján jogosultak e törvény 45a. §-ának a tartományi joggal való felváltására.

Másodsorban a fellebbező az uniós jog több tekintetben való megsértésére hivatkozik.

Először is a Törvényszék megsértette az uniós jogot, mivel a megtámadott ítélet 36. pontjában megállapította, hogy a felek között nem vitatott, hogy a PBefG 45a. §-a és a PBefG 8. §-a (4) bekezdésének harmadik mondata értelmében a német jogalkotó az 1370/2007/EK rendelet2 hatálya alól kizárta a képzési célú utazásra jogosító bérlettel rendelkező személyek szállítására irányuló közszolgáltatás után járó ellentételezést. Ezzel a Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság az 1370/2007 rendelet 3. cikke (3) bekezdésének második mondata alapján nem értesítette az Európai Bizottságot sem a PBefG 45a. §-áról, sem a PBefG 8. §-a (4) bekezdésének harmadik mondatáról.

Ezenkívül az uniós jog megsértése abban áll, hogy a Törvényszék a megtámadott ítélet 40. és azt követő pontjában tévesen állapította meg, hogy az 1370/2007 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a jogalkotó nemcsak kizárhatja e rendelet hatálya alól a tanulók és gyakornokok szállításával kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségek pénzügyi ellentételezésére vonatkozó rendelkezéseket, hanem e kivétel hatályát minden további nélkül korlátozhatja is azáltal, hogy e döntést felülvizsgálja annak érdekében, hogy az ilyen ellentételezések ismét az 1370/2007 rendelet hatálya alá kerüljenek. A Törvényszék által elfogadhatónak tekintett felülvizsgálat ugyanis az 1370/2007 rendelet 3. cikke (3) bekezdésének második mondata szerinti döntés actus contrariusa, ezért ugyanazon alaki érvényességi feltételek vonatkoznak rá, amelyek azonban a jelen ügyben nem teljesülnek, mivel a felülvizsgálatról nem értesítették a Bizottságot.

Végül az uniós jog, különösen az EUMSZ 107. cikk és az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének megsértése abban áll, hogy a Törvényszék a második jogalapot illetően megállapította, hogy Alsó-Szászország tartomány a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (a helyi közlekedésről szóló alsó-szászországi törvény, NNVG) 7a. §-a alapján nem nyújt állami támogatást vállalkozásoknak, noha valamennyi önkormányzati vállalkozás teljes mértékben megkapja az Alsó-Szászország tartomány által az önkormányzati feladatellátók rendelkezésére bocsátott pénzügyi forrásokat ez utóbbiaktól. A Törvényszék álláspontjával ellentétben nem választható el egymástól egyrészt a feladatellátók közhatalmi tevékenysége, másrészt pedig a feladatellátóknak az általuk irányított fuvarozási vállalkozások társasági tagjaiként végzett gazdasági tevékenysége.

____________

1     Az Alsó-Szászország tartomány által a helyi közlekedésről szóló alsó-szászországi törvény 7a. §-a alapján hozott intézkedéssel (SA.46538 [2017/NN] ügy) szemben kifogást nem emelő európai bizottsági határozat (HL 2018. C 292., 1. o.).

2     A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007. L 315., 1. o.).